Kết quả tìm kiếm

 1. khoaa8a

  Pha ban đầu của cường độ dòng điện trong mạch là

  Tan(φLR-φCR)=tanπ/3 Tươngđương $\dfrac{\tan φLR-\tan φCR}{1+\tan φLR.\tan φCR}$=$\sqrt{3}$ =$\dfrac{\dfrac{2}{R}-\dfrac{1}{R}}{1+\dfrac{2}{R^2}}$ Tương Đương:$\sqrt{3}$ $R^2$-R+2$\sqrt{3}$ (R vô ng) tanφ=$\dfrac{ZL-ZC}{R}$ suy ra φ φi=φu-φ
 2. khoaa8a

  Pha ban đầu của cường độ dòng điện trong mạch là

  Mình áp dụng tan(φLR-φCR) để giả ra R suy ra tìm được tanφ, mà φI=φU-φ) mà mình giải pt R lại vô ng
 3. khoaa8a

  Pha ban đầu của cường độ dòng điện trong mạch là

  Cho đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp, có $LC = 2.10^{-5}$. Khi mắc vào hai đầu đoạn mạch điện áp $u = U_0\cos \left(100\pi t - \dfrac{\pi }{3}\right)$ V thì điện áp $u_{LR}$ và $u_{CR}$ lệch pha nhau π/3. Pha ban đầu của cường độ dòng điện trong mạch là
 4. khoaa8a

  Chu kì dao động của con lắc đơn!

  Tại vị trí cân bằng dây treo vuông góc với Ox Nên trọng lực P'=Pcosα nên g'=gcosα T=$\sqrt{\dfrac{l}{g'}}$
 5. khoaa8a

  Công suất p bằng

  Đặt điện áp u=100$\sqrt{2}$cos(ωt) V vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm một điện trở thuần R=100$\sqrt{3}$ , một cuộn cảm thuần, một tụ điện có điện dung thay đổi được. Ban đầu điện dung của tụ điện là C thì công suất tiêu thụ trung bình của mạch là P. Tăng điện dung nên hai lần thì công...
 6. khoaa8a

  Giá trị của A1 và A2 tương ứng là

  Tại mặt chất lỏng có 4 điểm thẳng hàng được sắp xếp theo thứ tự A, B, C, D với AB = 350 mm; BC = 105 mm, CD = 195 mm. Điểm M thuộc mặt chất lỏng cách A và C tương ứng là MA = 273 mm; MC = 364 mm. Hai nguồn dao động theo phương vuông góc với mặt nước với phương trình: u1 = 3cos100πt (cm); u2 =...
Top