Kết quả tìm kiếm

  1. Nguyenthpthh

    Tìm li độ ban đầu của dao động

    Một vật dao động điều hòa có chu kì dđ là T và biên độ là A. Tại thời điểm ban đầu vật có li độ Xo>0. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí ban đầu về vt cân bằng gấp 3 lần thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí ban đầu về vị trí biên X=+A. Xo=0,924A $0,5A\sqrt 3$ $0,5A\sqrt 2$...
Top