Kết quả tìm kiếm

  1. đhl

    Tìm vận tốc cực đại của electron quang điện ra khỏi catot

    Chiếu một chùm sáng có bước sóng $0,489.10{^-6}$ vào một tấm kim loại kali dùng làm catot của tế bào quang điện. Biết công thoát kali là 2,15 eV. A) Tìm giới hạn quang điện của kali. B) Tìm vận tốc cực đại của electron quang điện ra khỏi catot. Giúp e cái bài...
Top