Kết quả tìm kiếm

  1. Huan

    Hỏi số vân sáng là kết quả trùng nhau của 2 hệ vân trên đoạn AB là bao nhiêu?

    Trong thí nghiệm giao thoa khe young chiếu đồng thời 2 bức xạ với khoảng vân thu được trên màn là 0,5mm và 0,4mm. Xét 2 điểm A, B trên màn cách nhau 5mm. Tại A và B cả hai bức xạ đều cho vân sáng, tại B thì bức xạ 1 cho vân sáng, bức xạ 2 cho vân tối. Trên đoạn AB quan sát được 22 vân sáng. Hỏi...
Top