Kết quả tìm kiếm

  1. Anne Stars

    f biến thiên Tìm giá trị của f0 và Ucmax

    Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi, tần số f thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp. Điều chỉnh f = 60Hz thì thấy điện áp hiệu dụng giữa hai đầu của các phần tử R, L, C tương ứng là 20V, 60V và 10V. Điều chỉnh...
Top