Kết quả tìm kiếm

  1. K

    Gia tốc min của con lắc đơn

    Một con lắc đơn khi dao động với biên độ góc α1 = 30 thì lực căng dây lúc gia tốc cực tiểu là T1, khi dao động với biên độ góc α2 = 60 thì lực căng dây lúc gia tốc cực tiểu là T2. Tỉ số T2/T1 là? Làm như thế nào m. N?
Top