Kết quả tìm kiếm

  1. H

    Li độ dao động của M vào thời điểm $t_2=\left(t_1+2,01\right)$ s bằng bao nhiêu?

    Một nguồn O dao động với tần số $f=50$ Hz tạo ra trên mặt nước có biên độ 3cm (Coi như không đổi khi sóng truyền đi). Biết khoảng cách giữa 7 gợn lồi liên tiếp là 9cm. Điểm M nằm trên mặt nước cách nguồn O một đoạn 5cm, chọn t=0 là lúc phần tử nước tại O đi qua VTCB theo chiều dương. Tại thời...
Top