Kết quả tìm kiếm

  1. superkid159357

    Vật dẫn và điện môi trong điện trường

    Câu 1: Thực ra electron không hề ngưng lai mà chuyên động không ngừng chỉ la chúng chỉ chuyển đông quanh vị trí đầu thanh do hiện tượng hưởng ứng Câu 2:Vật A không nhường hết cho vật B nhưng cũng không chia đôi như của minhtangv đã nói (chỉ chia đôi khi hai điện tích là hai khối cầu đồng chất và...
Top