Kết quả tìm kiếm

  1. L

    Số điểm dao động cùng pha với nguồn trên đoạn CD là

    Trên mặt nước có hai nguồn giống nhau A và B cách nhau 12cm đang dao động trên phương vuông với mặt nước tạo rabước sóng 1.6cm. Gọi C và D là 2 điểm khác nhau trên mặt nước, cách đều hai nguồn và cách trung điểm O của AB là 8cm. Số điểm dao động cùng pha với nguồn trên đoạn CD là
Top