Kết quả tìm kiếm

  1. T

    Xác định lực tác dụng lên điện tích $q_3= 8.10^{-8}$ C đặt tại C nếu CA= CB= 5cm

    Hai điện tích $q_1 = 8.10^{-8}$ C;$q_2 = -8.10^{-8}$ C đặt tại A và B trong không khí, AB= 6cm. Xác định lực tác dụng lên điện tích $q_3 = 8.10^{-8}$ C đặt tại C nếu CA= CB= 5cm
Top