Kết quả tìm kiếm

  1. N

    Quang phổ thu được là:

    Dùng đèn khí Hiđrô chiếu sáng khe F của máy quang phổ. Đặt xen giữa đèn khí hiđrô và khe F một đèn hơi Natri có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ của đèn Hiđrô thì quang phổ thu được là: 6 vạch màu trên nền tối 5 vạch màu trên nền tối 4 vạch màu trên nền tối 3 vạch màu trên nền tối
  2. N

    Biên độ dao động tại một điểm thuộc mặt nước và thuộc đường trung trực AB là

    Tại hai điểm A, B trên mặt nước (AB=20cm) có 2 nguồn sóng kết hợp có biên độ lần lượt là 3cm và 4cm. Số cực đại trên AB là 10 và cực đại M nằm gần nguồn A nhất và cực đại N nằm gần nguồn B nhất. Biết MA=1,5cm, NB=0,5cm. Coi biên độ không đổi khi truyền đi. Biên độ dao động tại một điểm thuộc mặt...
Top