Kết quả tìm kiếm

  1. N

    Độ lớn vận tốc tức thời bằng tốc độ trung bình

    Một vật dao động điều hòa $x = A\cos \left(\omega t+\varphi\right)$. Vị trí mà tốc độ tức thời bằng tốc độ trung bình là $\dfrac{A\sqrt{15}}{5}$ $\dfrac{2A}{3}$ $\dfrac{A\sqrt{2}}{2}$ $\dfrac{A\sqrt{3}}{5}$
  2. N

    Tốc độ góc trong mẫu nguyên tử hydro

    Trong nguyên tử Hydro coi electron chuyển động tròn đều xung quanh hạt nhân, lực điện đóng vai trò là lực hướng tâm. Nguyên tử hydro đang ở trạng thái dừng L chuyển lên trạng thái dừng N thì tốc độ góc của electron Tăng 8 lần. Giảm 2 lần. Tăng 2 lần. Giảm 8 lần.
Top