Kết quả tìm kiếm

  1. V

    Vận tốc của điểm N là bao nhiêu?

    Bài toán Một Sóng cơ có bước sóng $\lambda$, tần số f và biên độ A không đổi, truyền trên một đường thẳng từ M đến N Cách M một đoạn $\dfrac{11\lambda}{3}$. Tại một thời điểm t tốc độ dao động của điểm M bằng $\pi.f.A.\sqrt{3}$ đang di về vị trí cân bằng thì...
Top