Kết quả tìm kiếm

  1. H

    Tính độ biến thiên nội năng và nhiệt độ sau khi nén của chất khí.

    Một chất khí lí tưởng bị nén thể tích từ 3 m^3 tới 1,8 m^3 ở áp suất và nhiệt độ không đổi là 25 N/m2 và 27 oC. Nhiệt lượng mất đi trong quá trình đó là 75J. Tính độ biến thiên nội năng và nhiệt độ sau khi nén của chất khí.
  2. H

    Tìm chiết suất của lăng kính

    Chiếu một chùm sáng trắng song song, hẹp coi như một tia sáng vuông góc với một màn ảnh E tại điểm O. Sau đó chắn chùm tia sáng bằng một lăng kính có tiết diện thẳng là một tam giác cân ABC, với góc chiết quang A=30. Mặt AB của lăng kính song song với màn ảnh và cách màn ảnh 2m. Điểm tới nằm...
Top