Kết quả tìm kiếm

  1. Schmidt Phạm

    Tỉ lệ khối lượng giữa $Cl_{35}$ và $Cl_{37}$

    Khí $Clo$ có khối lượng nguyên tử $35,468u$ và gồm 2 đồng vị bền là $Cl_{35}$ và $Cl_{37}$ có khối lượng nguyên tử là $34,969u$ và $36,996u$. Tỉ lệ khối lượng giữa $Cl_{35}$ và $Cl_{37}$ là: $\approx 3,3$ $\approx 0,33$ $1$ $\approx 3$
  2. Schmidt Phạm

    Tần số góc dao động của vật bằng:

    Trong $\dfrac{T}{4}$ thì khoảng thời gian độ lớn của gia tốc không vượt quá $50\sqrt{2}$ $\dfrac{cm}{s^{^{2}}}$ là $\dfrac{T}{16}$ $50\sqrt{2}=\omega ^{2}.x=\omega ^{2}.4\sin \left(\dfrac{\pi }{8}\right) \Rightarrow \omega =\sqrt{\dfrac{50\sqrt{2}}{4\sin \left(\dfrac{\pi...
Top