Kết quả tìm kiếm

  1. Ngoc_Bich

    Dòng quang điện bão hòa và điện thế hãm bây giờ là ?

    Khi nguồn sáng đơn sắc đặt cách tế bào quang điện một khoảng 0,2m thì dòng quang điện bão hòa và hiệu điện thế hãm lần lượt là 18mA và 0,6V. Nếu nguồn sáng đặt cách tế bào quang điện 0,6m thì dòng quang điện bão hòa và điện thế hãm bây giờ là ? 6mA và 0,6V 2mA và 0,2V 2mA và 0,6V 6mA và 0,2V
Top