Kết quả tìm kiếm

  1. khanhpi1897

    Con lắc đơn $l_2$ có chu kì dao động là?

    Con lắc đơn có chiều dài $l_2$, đặt cạnh con lắc đơn có chiều dài $l_1=100cm,\left(l_2
  2. khanhpi1897

    Giá trị m3, a3 cần tìm bằng?

    Để 3 vật luôn thẳng hàng thì tại mọi thời điểm x1+x3=2x2 nên là a1+a3=2a2 nên a3=2a2-a1=3a mà 3 vật phải cùng tần số nên khối lượng =4m A
Top