Kết quả tìm kiếm

  1. canhdieunogio

    Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ bằng

    Độ phóng xạ của một mẫu chất phóng xạ tại các thời điểm $t_{1}$ và $t_{2}$ lần lượt là $1,25.10^{8} Bq$ và $2,5.10^{7} Bq$. Biết số hạt nhân chất phóng xạ bị phân rã trong khoảng thời gian từ $t_{1}$ đến $t_{2}$ là $2,47.10^{10}$ hạt. Chu kì bán rã của mẫu chất phóng xạ bằng 117,2 giây 161,2...
Top