Kết quả tìm kiếm

 1. NTH 52

  R biến thiên Thay đổi $R$ để công suất tiêu thụ trên đoạn mạch cực đại, khi đó hệ số công suất bằng?

  Đặt điện áp $u=U_o \cos \omega t\left(V\right)$ vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở $R$, cuộn dây không thuần cảm và tụ điện. Thay đổi $R$ để công suất tiêu thụ trên đoạn mạch cực đại, khi đó hệ số công suất bằng? $\dfrac{1}{2}$ $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ $1$ $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$
 2. NTH 52

  Lệch pha Giá trị của $U_0$ gần với giá trị nào nhất sau đây?

  Cho đoạn mạch xoay chiều $AB$ gồm một hộp kín $X$, một điện trở thuần và một hộp kín Y được mắc nối tiếp với nhau theo đúng thứ tự đó. Gọi $M$ là điểm giữa $X$ và điện trở, $N$ là điểm nối điện trở với $Y$. Biết rằng $X$ và $Y$ là các hộp kín chứa một trong hai phần tử là tụ điện hoặc cuộn dây...
 3. NTH 52

  L biến thiên Tỉ số $\dfrac{U_L}{U_C}$ bằng?

  Đặt điện áp $u=U_o \cos \omega t\left(V\right)$ vào hai đầu đoạn mạch $RLC$ nối tiếp, cuộn dây thuần có có độ tự cảm thay đổi được. Khi $L = L_0$ hoặc $L = 3L_0$ thì điện áp hiệu dụng trên hai đầu tụ điện bằng nhau và bằng $U_C$ . Khi $L= 2L_0$ hoặc $L = 6L_0$ thì điện áp hiệu dụng trên hai...
 4. NTH 52

  Lệch pha Tỉ số giữa cảm kháng và dung kháng là?

  Đặt điện áp $u=Uo \cos \omega t\left(V\right)$ vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm cuộn dây không thuần cảm có độ tự cảm $L$ và điện trở thuần $r$, tụ điện có điện dung $C$, điện trở thuần $R = 2r$. Biết điện áp hai đầu đoạn mạch và điện áp hai đầu cuộn dây lệch pha so với dòng điện những góc...
 5. NTH 52

  f biến thiên Hệ thức nào sau đây là đúng?

  Đặt điện áp $u=Uo \cos \omega t\left(V\right)$ vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần $R$, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm $L$ và tụ điện có điện dung $C$. Khi $\omega $ thay đổi thì cường độ dòng điện hiệu dụng cực đại là $I_1$. Khi $L$ thay đổi thì cường độ dòng điện hiệu dụng cực đại là...
 6. NTH 52

  Biểu thức cường độ dòng điện qua đoạn mạch là?

  Đặt điện áp $u=Uo \cos \omega t\left(V\right)$ vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện $C$. Biểu thức cường độ dòng điện qua đoạn mạch là? $i=\dfrac{U_o}{\omega C} \cos \left(\omega t+ \dfrac{\pi }{2}\right) \left(A\right)$ $i=\dfrac{U_o}{\omega C} \cos \left(\omega t- \dfrac{\pi...
 7. NTH 52

  Lệch pha Điện áp hiệu dụng lớn nhất trên hai đầu đoạn mạch $MN$ là?

  Cho đoạn mạch $AB$ gồm tụ điện có điện dung $C$, điện trở thuần $R$ và cuộn dây không thuần cảm có độ tự cảm $L$ và điện trở thuần $r$ mắc nối tiếp. $M$ là điểm nối giữa tụ điện và điện trở thuần, $N$ là điểm nối giữa điện trở thuần và cuộn dây. Đặt vào hai đầu đoạn mạch $AB$ điện áp $u=U_o \cos...
 8. NTH 52

  Để xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện thì không thể điều chỉnh thông số nào sau đây

  Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng $U$ không đổi vào đoạn mạch $RLC$ nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Để xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện thì không thể điều chỉnh thông số nào sau đây? Độ tự cảm $L$ Điện dung $C$ Tần số $f$ Điện trở thuần $R$
 9. NTH 52

  Hệ thức nào sau đây là đúng?

  Đặt điện áp $u=U_o \cos \omega t\left(V\right)$ vào hai đầu đoạn mạch chỉ có cuộn dây không thuần cảm có điện trở thuần $r$ và độ tự cảm $L$. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng $0,5$. Hệ thức nào sau đây là đúng? $r=\sqrt{3} \omega L$ $2r=\sqrt{3} \omega L$ $\sqrt{3}r=2\omega L$...
 10. NTH 52

  C biến thiên Giá trị của $P$ gần với giá trị nào nhất sau đây?

  Đặt điện áp $u=U_o\cos \omega t\left(V\right)$ vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm, điện dung C thay đổi được. Khi $C = C_o$ thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch cực đại bằng $200\left(W\right)$. Khi $C = C_1$ thì điện áp hiệu dụng trên tụ bằng $150\left(V\right)$, công...
 11. NTH 52

  Biểu thức cường độ dòng điện qua mạch là?

  Đặt điện áp $u=220\cos \left(100\pi t+\dfrac{\pi }{6}\right)\left(V\right)$vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở thuần $ R= 100\left(\Omega \right)$. Cuộn cảm thuần có độ tự cảm $L=\dfrac{1}{\pi }\left(H\right)$ và tụ điện có điện dung $C=\dfrac{50}{\pi }\left(\mu F\right)$. Biểu thức...
 12. NTH 52

  Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch AB là?

  Đặt điện áp $u=U_o \cos \omega t\left(V\right)$ vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồm cuộn dây không thuần cảm, điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C với M là điểm nối giữa cuộn dây và điện trở thuần. Khi đó cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch bằng $2\left(A\right)$và điện áp hiệu dụng...
 13. NTH 52

  Cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch là?

  Đặt điện áp $u=200\sqrt{2}\cos 100 \pi t\left(V\right)$ vào hai đầu đoạn mạch chỉ có cuộn cảm thuần có độ tự cảm $L=\dfrac{1}{\pi }\left(H\right)$. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch là? $4\left(A\right)$ $2\sqrt{2}\left(A\right)$ $\sqrt{2}\left(A\right)$ $2\left(A\right)$
 14. NTH 52

  f biến thiên Hệ thức nào sau đây là đúng?

  Đặt điện áp xoay chiều có biểu thức $u =U_o\cos \omega t\left(V\right)$( trong đó $Uo$ không đổivà $\omega $ có thể thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Khi $\omega =\omega _o$ thì dòng điện trong mạch cùng pha với điện áp hai đầu đoạn mạch. Khi $\omega...
 15. NTH 52

  Tức thời Giá trị cảm kháng của cuộn dây bằng bao nhiêu?

  Đặt điện áp $u=100\sqrt{2}\cos 100 \pi t \left(V\right)$ vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở thuần $R = 80\left(\Omega \right)$, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch bằng $1\left(A\right)$ và khi điện áp tức thời trên cuộn dây...
Top