Kết quả tìm kiếm

  1. tkvatliphothong

    C biến thiên Chọn đáp án đúng về mối liên hệ giữa $\varphi _1$ và $\varphi_2$

    Nếu xét phương trình bậc hai: $ax^2+bx+c=0$ thì rõ ràng $\begin{cases} x_1+x_2=-\dfrac{b}{a} \\ x_1.x_2=\dfrac{c}{a} \end{cases}$ Còn ở biểu thức $U_C$ ta cần khảo sát hàm: $y=ax^2+bx+c \Leftrightarrow ax^2+bx+c -y=0 $. Lúc này $x_1+x_2$ vẫn như cũ nhưng $x_1.x_2$ thì ... Anh Lil.Tee, hongmieu...
Top