Kết quả tìm kiếm

 1. T

  Vận tốc của êlectron trong nguyên tử Hidro

  Bài toán Vận tốc của êlectron trong nguyên tử Hidro khi nguyên tử ở trạng thái dừng thứ hai là : A. $2.10^6$ m/s B. $2,6.10^6$ m/s C. $1,5.10^6$ m/s D. $1,1.10^6$ m/s.
 2. T

  Xác định khoảng cách của hai điểm gần nhau nhất trên $Ox$ nghe âm nhỏ nhất

  Bài toán : Hai nguồn âm giống nhau được đặt tại hai điểm $A,B$ cách nhau một khoảng $AB=L=2 $ m. Phát cùng một âm đơn ,cùng tần số $1500$ Hz .$I$ là trung điểm của AB ,điểm $O$ trên đường trung trực của $AB$ sao cho $d=OI=50$ m. Từ O vẽ đường $Ox$ sóng song với $AB$. Xác định khoảng cách của hai...
 3. T

  Tức thời Tính công suất của đoạn mạch có hộp X

  Bài toán Một mạch điện xoay chiều gồm $AM$ nồi tiếp $MB$. Biết $AM$ gồm điện trở thuần $R_1$ ; tụ điện $C_1$, cuộn dây thuần cảm $L_1$ mắc nối tiếp. Đoạn $MB$ có hộp $X$, biết trong hộp X cũng có các phần tử là điện trở thuần, cuộn cảm, tụ điện mắc nối tiếp nhau. Đặt điện áp xoay chiều vào hai...
 4. T

  Điện áp cực đại của tụ $C_2$sau đó là :

  Bài toán $\boxed{C_1=mC_0}$ và $\boxed{C_2=k.mC_0}$ ($k,m>0$ và nguyên ) mắc nối tiếp.Nối hai đầu bộ tụ với pin có suất điện động $\boxed{\zeta =E}$ (E > 0) để nạp điện cho các tụ rồi ngắt ra và nối với cuộn thuần cảm có độ tự cảm L (H) tạo thành mạch dao động điện từ tự do.Tại thời điểm dòng...
 5. T

  C biến thiên Tính $C$ để $\boxed{U_{AM}+U_{MB}}$ lớn nhất

  Bài toán Mạch điện AB gồm đoạn mạch AM và MB .Điện áp ở hai đầu đoạn mạch ổn định $u=U_0 \cos (\omega t)$ (V). Điện áp ở hai đầu đọan mạch AM sớm pha hơn cường độ dòng điện một góc $30^0$ .Đoạn mạch MB chỉ chứa một tụ điện có giá trị điện dung thay đổi được. Chỉnh giá trị của C để tổng $...
Top