Kết quả tìm kiếm

  1. Solver

    Bài tập máy phát điện

    Hay quá 😍
  2. Solver

    R biến thiên Hệ số công suất của cuộn dây là

    1, Khi K đóng mạch gồm RC, hai giá trị của R cho cùng 1 giá trị P và có 2 góc lệch pha tương ứng là ${{\varphi }_{1}},\,{{\varphi }_{2}}\,\left({{\varphi }_{1}},\,{{\varphi }_{2}}<0 \right)$ $\Rightarrow \left\{ \begin{aligned} & \left| {{\varphi }_{1}} \right|+\left| {{\varphi }_{2}}...
Top