Zix.vn - Học Vật lí online chất lượng cao

Trang học Vật lí online chất lượng cao của học sinh Việt Nam.

Chọn diễn đàn thảo luận

  1. Vật lí 11
  2. Vật lí 12
  3. Vật lí 10
Li độ của vật dao động điều hòa (với biên độ A, với tần số góc $\omega $ ) có giá trị cực đại là
Câu hỏi: Li độ của vật dao động điều hòa (với biên độ A, với tần số góc $\omega $) có giá trị cực đại là
A. $-A$
B. $+A$
C. 0
D. $-\omega A$
Đáp án B.
Rất tiếc, câu hỏi này chưa có lời giải chi tiết. Bạn ơi, đăng nhập và giải chi tiết giúp www.chungcun08giangbien.com nhé!!!
 
Li độ của vật dao động điều hòa (với biên độ A, với tần số góc $\omega $ ) có giá trị cực tiểu là
Câu hỏi: Li độ của vật dao động điều hòa (với biên độ A, với tần số góc $\omega $) có giá trị cực tiểu là
A. $-A$
B. $+A$
C. 0
D. $-\omega A$
Đáp án A.
Rất tiếc, câu hỏi này chưa có lời giải chi tiết. Bạn ơi, đăng nhập và giải chi tiết giúp www.chungcun08giangbien.com nhé!!!
 
Một con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số góc $\omega $ tại vị trí có gia tốc trọng...
Câu hỏi: Một con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số góc $\omega $ tại vị trí có gia tốc trọng trường g.
A. Khi qua vị trí cân bằng lò xo dãn $\dfrac{g}{{{\omega }}}$.
B. Trong quá trình dao động lò xo luôn dãn
C. Trong quá trình dao động lò xo luôn nén
D. Lực lò xo tác dụng lên vật là lực đàn hồi
Đáp án D.
Rất tiếc, câu hỏi này chưa có lời giải chi tiết. Bạn ơi, đăng nhập và giải chi tiết giúp www.chungcun08giangbien.com nhé!!!
 
Trong dao động điều hoà của con lắc lò xo, phát biểu nào sau đây là không đúng?
Câu hỏi: Trong dao động điều hoà của con lắc lò xo, phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Lực kéo về phụ thuộc vào độ cứng của lò xo.
B. Lực kéo về phụ thuộc vào khối lượng của vật nặng
C. Gia tốc của vật phụ thuộc vào khối lượng của vật.
D. Tần số góc của vật phụ thuộc vào khối lượng của vật.
Đáp án B.
Rất tiếc, câu hỏi này chưa có lời giải chi tiết. Bạn ơi, đăng nhập và giải chi tiết giúp www.chungcun08giangbien.com nhé!!!
 
Phát biểu nào sau đây về động năng và thế năng trong dao động điều hoà là không đúng?
Câu hỏi: Phát biểu nào sau đây về động năng và thế năng trong dao động điều hoà là không đúng?
A. Động năng đạt giá trị cực đại khi vật chuyển động qua vị trí cân bằng.
B. Động năng đạt giá trị cực tiểu khi vật ở một trong hai vị trí biên.
C. Thế năng đạt giá trị cực đại khi vận tốc của vật có độ lớn đạt giá trị cực tiểu.
D. Thế năng đạt giá trị cực tiểu khi gia tốc của vật đạt giá trị cực tiểu
Đáp án D.
Rất tiếc, câu hỏi này chưa có lời giải chi tiết. Bạn ơi, đăng nhập và giải chi tiết giúp www.chungcun08giangbien.com nhé!!!
 
Khi một vật dao động điều hòa thì
Câu hỏi: Khi một vật dao động điều hòa thì
A. Lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí cân bằng
B. Gia tốc của vật có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí cân bằng.
C. Lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn tỉ lệ với bình phương biên độ.
D. Vận tốc của vật có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí cân bằng
Đáp án D.
Rất tiếc, câu hỏi này chưa có lời giải chi tiết. Bạn ơi, đăng nhập và giải chi tiết giúp www.chungcun08giangbien.com nhé!!!
 
Một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì $T$ thì khoảng thời gian hai lần liên động năng của vật bằng thế năng...
Câu hỏi: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì $T$ thì khoảng thời gian hai lần liên động năng của vật bằng thế năng lò xo là
A. $T$
B. $\dfrac{T}{2}$
C. $\dfrac{T}{4}$
D. $\dfrac{T}{8}$
Đáp án C.
Rất tiếc, câu hỏi này chưa có lời giải chi tiết. Bạn ơi, đăng nhập và giải chi tiết giúp www.chungcun08giangbien.com nhé!!!
 
Chọn câu đúng. Động năng của dao động điều hoà biến đổi theo thời gian
Câu hỏi: Chọn câu đúng. Động năng của dao động điều hoà biến đổi theo thời gian
A. Theo một hàm dạng sin.
B. Tuần hoàn với chu kì T.
C. Tuần hoàn với chu kì $\dfrac{T}{2}$.
D. Không đổi.
Đáp án C.
Rất tiếc, câu hỏi này chưa có lời giải chi tiết. Bạn ơi, đăng nhập và giải chi tiết giúp www.chungcun08giangbien.com nhé!!!
 
Trong con lắc lò xo
Câu hỏi: Trong con lắc lò xo
A. Thế năng và động năng của vật nặng biến đổi theo định luật sin đối với thời gian (biến đổi điều hoà).
B. Thế năng và động năng của vật nặng biến đổi tuần hoàn với chu kì gấp đôi chu kì của con lắc lò xo.
C. Thế năng của vật nặng có giá trị cực đại chỉ khi li độ của vật cực đại.
D. Động năng của vật nặng có giá trị cực đại chỉ khi vật đi qua vị trí cân bằng.
Đáp án D.
Rất tiếc, câu hỏi này chưa có lời giải chi tiết. Bạn ơi, đăng nhập và giải chi tiết giúp www.chungcun08giangbien.com nhé!!!
 
Điều nào sau đây là SAI khi nói về năng lượng trong dao động điều hoà của con lắc lò xo:
Câu hỏi: Điều nào sau đây là SAI khi nói về năng lượng trong dao động điều hoà của con lắc lò xo:
A. Động năng và thế năng biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng một nửa của chu kỳ dao động.
B. Động năng cực đại bằng thế năng cực đại và bằng với cơ năng.
C. Động năng và thế năng biến thiên theo thời gian với tần số bằng tần số dao động.
D. Cơ năng tỉ lệ với bình phương biên độ dao động và độ cứng của lò xo.
Đáp án C.
Rất tiếc, câu hỏi này chưa có lời giải chi tiết. Bạn ơi, đăng nhập và giải chi tiết giúp www.chungcun08giangbien.com nhé!!!
 

Quảng cáo

Top