Zix.vn - Học Vật lí online chất lượng cao

Trang học Vật lí online chất lượng cao của học sinh Việt Nam.

Chọn diễn đàn thảo luận

  1. Vật lí 11
  2. Vật lí 12
  3. Vật lí 10
Một con lắc đơn có chiều dài $l$, dao động điều hoà tại một nơi có gia tốc rơi tự do g, với biên độ góc ${{\alpha...
Câu hỏi: Một con lắc đơn có chiều dài $l$, dao động điều hoà tại một nơi có gia tốc rơi tự do g, với biên độ góc ${{\alpha }_{\max }}$. Khi vật đi qua vị trí có ly độ góc $\alpha $, nó có vận tốc là v. Khi đó, ta có biểu thức:
A. ${{v}^{2}}=gl\left(\alpha _{\max }^{2}-{{\alpha }^{2}} \right)$
B. $gl{{v}^{2}}=\alpha _{\max }^{2}-{{\alpha }^{2}}$
C. $g{{v}^{2}}=l\left(\alpha _{\max }^{2}-{{\alpha }^{2}} \right)$
D. $l{{v}^{2}}=g\left(\alpha _{\max }^{2}-{{\alpha }^{2}} \right)$
Đáp án A.
Rất tiếc, câu hỏi này chưa có lời giải chi tiết. Bạn ơi, đăng nhập và giải chi tiết giúp www.chungcun08giangbien.com nhé!!!
 
Một con lắc đơn lí tưởng đang dao động điều hòa, khi đi qua vị trí cân bằng thì điểm I của sợi dây được giữ lại và...
Câu hỏi: Một con lắc đơn lí tưởng đang dao động điều hòa, khi đi qua vị trí cân bằng thì điểm I của sợi dây được giữ lại và sau đó nó tiếp tục dao động điều hòa với chiều dài sợi dây chỉ bằng một phần tư lúc đầu thì
A. Biên độ góc dao động sau đó gấp đôi biên độ góc ban đầu.
B. Biên độ góc dao động sau đó gấp bốn biên độ góc ban đầu.
C. Biên độ dài dao động sau đó gấp đôi biên độ dài ban đầu.
D. Cơ năng dao động sau đó chỉ bằng một nửa cơ năng ban đầu.
Đáp án A.
Rất tiếc, câu hỏi này chưa có lời giải chi tiết. Bạn ơi, đăng nhập và giải chi tiết giúp www.chungcun08giangbien.com nhé!!!
 
Một con lắc đơn đang dao động điều hòa với biên độ dài A. Khi nó đi qua vị trí cân bằng thì điểm I của sợi dây được...
Câu hỏi: Một con lắc đơn đang dao động điều hòa với biên độ dài A. Khi nó đi qua vị trí cân bằng thì điểm I của sợi dây được giữ lại và sau đó nó tiếp tục dao động điều hòa với chiều dài sợi dây chỉ bằng $\dfrac{1}{4}$ lúc đầu. Biên độ dao động sau đó là
A. $0,5A$
B. $A\sqrt{2}$
C. $\dfrac{A}{\sqrt{2}}$
D. 0,25A
Đáp án A.
Rất tiếc, câu hỏi này chưa có lời giải chi tiết. Bạn ơi, đăng nhập và giải chi tiết giúp www.chungcun08giangbien.com nhé!!!
 
Một con lắc đơn đang dao động điều hòa với biên độ góc ${{\alpha }_{\max }}$. Khi nó đi qua vị trí cân bằng thì điểm...
Câu hỏi: Một con lắc đơn đang dao động điều hòa với biên độ góc ${{\alpha }_{\max }}$. Khi nó đi qua vị trí cân bằng thì điểm chính giữa của sợi dây được giữ lại và sau đó nó tiếp tục dao động điều hòa. Tính biên độ góc đó
A. $0,5{{\alpha }_{\max }}$
B. ${{\alpha }_{\max }}\sqrt{2}$
C. $\dfrac{{{\alpha }_{\max }}}{\sqrt{2}}$
D. ${{\alpha }_{\max }}\sqrt{3}$
Đáp án B.
Rất tiếc, câu hỏi này chưa có lời giải chi tiết. Bạn ơi, đăng nhập và giải chi tiết giúp www.chungcun08giangbien.com nhé!!!
 
Một con lắc đơn đang dao động điều hòa với biên độ dài A. Khi nó đi qua vị trí cân bằng thì điểm chính giữa của sợi...
Câu hỏi: Một con lắc đơn đang dao động điều hòa với biên độ dài A. Khi nó đi qua vị trí cân bằng thì điểm chính giữa của sợi dây được giữ lại và sau đó nó tiếp tục dao động điều hòa. Tính biên độ đó
A. $0,5A$
B. $A\sqrt{2}$
C. $\dfrac{A}{\sqrt{2}}$
D. $A\sqrt{3}$
Đáp án C.
Rất tiếc, câu hỏi này chưa có lời giải chi tiết. Bạn ơi, đăng nhập và giải chi tiết giúp www.chungcun08giangbien.com nhé!!!
 
Một con lắc đơn đang dao động điều hòa với biên độ dài A. Khi nó đi qua vị trí cân bằng thì điểm I của sợi dây được...
Câu hỏi: Một con lắc đơn đang dao động điều hòa với biên độ dài A. Khi nó đi qua vị trí cân bằng thì điểm I của sợi dây được giữ lại và sau đó nó tiếp tục dao động điều hòa với chiều dài sợi dây chỉ bằng $\dfrac{1}{3}$ lúc đầu. Biên độ dao động sau đó là
A. $0,5A$
B. $A\sqrt{2}$
C. $\dfrac{A}{\sqrt{3}}$
D. 0,25A
Đáp án C.
Rất tiếc, câu hỏi này chưa có lời giải chi tiết. Bạn ơi, đăng nhập và giải chi tiết giúp www.chungcun08giangbien.com nhé!!!
 
Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc ${{\alpha }_{\max }}$ nhỏ. Lấy...
Câu hỏi: Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc ${{\alpha }_{\max }}$ nhỏ. Lấy mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi con lắc chuyển động chậm dần theo chiều dương đến vị trí có động năng bằng thế năng thì li độ góc $\alpha $ của con lắc bằng
A. $\dfrac{-{{\alpha }_{\max }}}{\sqrt{3}}$
B. $\dfrac{{{\alpha }_{\max }}}{\sqrt{2}}$
C. $\dfrac{-{{\alpha }_{\max }}}{\sqrt{2}}$
D. $\dfrac{{{\alpha }_{\max }}}{\sqrt{3}}$
Đáp án B.
Rất tiếc, câu hỏi này chưa có lời giải chi tiết. Bạn ơi, đăng nhập và giải chi tiết giúp www.chungcun08giangbien.com nhé!!!
 
Một vật nhỏ khối lượng m dao động điều hòa với biên độ A. Lấy mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi vật chuyển động...
Câu hỏi: Một vật nhỏ khối lượng m dao động điều hòa với biên độ A. Lấy mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi vật chuyển động nhanh dần theo chiều dương đến vị trí có thế năng bằng ba lần động năng thì li độ x của nó bằng
A. $-\dfrac{A}{\sqrt{3}}$
B. $0,5A\sqrt{3}$
C. $-0,5A\sqrt{3}$
D. $\dfrac{A}{\sqrt{3}}$
Đáp án C.
Rất tiếc, câu hỏi này chưa có lời giải chi tiết. Bạn ơi, đăng nhập và giải chi tiết giúp www.chungcun08giangbien.com nhé!!!
 
Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc ${{\alpha }_{\max }}$ nhỏ. Lấy...
Câu hỏi: Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc ${{\alpha }_{\max }}$ nhỏ. Lấy mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi con lắc chuyển động chậm dần theo chiều dương đến vị trí có động năng bằng $\dfrac{1}{3}$ lần thế năng thì li độ góc $\alpha $ của con lắc bằng
A. $\dfrac{-{{\alpha }_{\max }}}{2}$
B. $0,5{{\alpha }_{\max }}\sqrt{3}$
C. $-0,5{{\alpha }_{\max }}\sqrt{3}$
D. $\dfrac{{{\alpha }_{\max }}}{2}$
Đáp án B.
Rất tiếc, câu hỏi này chưa có lời giải chi tiết. Bạn ơi, đăng nhập và giải chi tiết giúp www.chungcun08giangbien.com nhé!!!
 
Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc ${{\alpha }_{\max }}$ nhỏ. Lấy...
Câu hỏi: Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc ${{\alpha }_{\max }}$ nhỏ. Lấy mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi con lắc chuyển động nhanh dần theo chiều dương đến vị trí có động năng bằng ba lần thế năng thì li độ góc $\alpha $ của con lắc bằng
A. $\dfrac{-{{\alpha }_{\max }}}{2}$
B. $\dfrac{{{\alpha }_{\max }}}{\sqrt{2}}$
C. $\dfrac{-{{\alpha }_{\max }}}{\sqrt{2}}$
D. $\dfrac{{{\alpha }_{\max }}}{2}$
Đáp án A.
Rất tiếc, câu hỏi này chưa có lời giải chi tiết. Bạn ơi, đăng nhập và giải chi tiết giúp www.chungcun08giangbien.com nhé!!!
 

Quảng cáo

Top