Recent Content by little_cry96

  1. little_cry96

    C biến thiên Hiệu số giữa $U_2-U_1$ có giá trị gần nhất là?

    Cho mạch điện xoay chiều RLC với cuộn dây thuần cảm và có C thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp có biểu thức $u=200\sqrt{2}\cos \omega t$ (U, ω không đổi). Khi C thay đổi đến giá trị $C=C_1$ thì pha của hiệu điện thế giữa hai đầu R và L là φ1 và pha giữa hai đầu đoạn mạch là φ...
  2. little_cry96

    Nếu không có cuộn dây thì công suất tiêu thụ là

    Đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở $R_1$ mắc nối tiếp với điện trở $R_2$ và tụ điện $C$. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu $R_1$ và ($R_2$ $C$) bằng nhau nhưng lệch pha nhau một góc $\dfrac{\pi }{3}$. Nếu mắc nối tiếp thêm một cuộn dây thuần cảm thì mạch cộng hưởng và công suất tiêu thụ là $200W$...
Top