Recent Content by ahquyet043

  1. ahquyet043

    Giới hạn quang điện

    Ải giải thích rõ hộ mình với
  2. ahquyet043

    Giới hạn quang điện

    Giới hạn quang điện của kẽm là 0,35, của đồng là 0,3. Nếu lần lượt chiếu bức xạ có bước song 0,32 vào 1 tấm kẽm tích điện, và 1` tấm đồng tích điện âm đặt cô lập thì Tấm kẽm vẫn tích điện, tấm đồng vẫn tích điện âm Tấm kẽm vẫn tích điện, tấm đồng trở lên trung hòa về điện điện tích + của tấm kẽm...
Top