Recent Content by agisa

 1. agisa

  Giá trị của $\lambda _{2}$ là?

  Có 33 vâng sáng mà trùng 5 vâng $\Rightarrow$ có tổng cộng 38 vâng sáng, coi 1 đầu mút là O thì giữa khoảng L có tổng cộng 36i do cả 2 bước sóng tạo ra mặc khác i1 = 1,2 $\Rightarrow$ có 24/1,2 = 20i nên trong khoảng L thì bước sóng 2 có 16i mà 16i = 24 $\Rightarrow$ i = 1,5 $\Rightarrow$...
 2. agisa

  Hiệu hai tần số liên tiếp cho sóng dừng trên dây

  $f=\sqrt{\dfrac{F}{\mu }} \Rightarrow f tỉ lệ \sqrt{F}$ $\Rightarrow$ hiệu f cũng tỉ lệ với $\sqrt{F}$ F tăng 2 $\Rightarrow$ hiệu f tăng $\sqrt{2}$ nên đáp án là $32\sqrt{2}$
 3. agisa

  Tính từ t=0, thời gian ngắn nhất để hai điểm sáng gặp nhau là

  $2\cos \left(\dfrac{\pi x}{6}-\dfrac{\pi }{3}\right) - \cos \left(\dfrac{\pi x}{3}-\dfrac{\pi }{6}\right)$ thế x ở từng đáp án vào cái nào ra = 0 là đáp án
 4. agisa

  Hiện tại tỉ lệ giữa số nguyên tử $U^{238}$ và $Pb^{206}$ là?

  $N_U = \dfrac{m_U}{M_U}.6,023.10^{23}$ $N_{Pb} = \dfrac{m_{Pb}}{M{Pb}}.6,023.10^{23}$ Lấy 2 cái chia nhau là ra như trên
Top