thuhuyen2002's latest activity

  • thuhuyen2002
    thuhuyen2002 đã đăng chủ đề mới.
    Catot của một tế bào quang điện làm bằng vonfam có công thoát là 7,2.10^{-19} J, bước sóng của ánh sáng kính thích là 0,18um. Để triệt tiêu hoàn toàn dòng quang điện phải đặt vào hai đầu anot và catot một hiệu điện thế hãm là: -2,375V...
Top