Recent Content by Mầm mống

  1. Mầm mống

    Vâng

    Vâng
  2. Mầm mống

    Về lực hấp dẫn

    Ở nơi nào trên trái đất, trọng lực tác dụng lên vật bằng với lực hấp dẫn tác dụng lên nó >:misdoubt:
Top