Recent Content by kler2309

  1. K

    Lập công thức xác định vị trí trùng nhau của các vân tối của hai bức xạ trên màn

    Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, thực hiện đồng thời với hai ánh sáng đơn sắc khoảng vân giao thoa lần lượt là 0,20 mm và 0,15 mm. Lập công thức xác định vị trí trùng nhau của các vân tối của hai bức xạ trên màn (n là số nguyên). x=0,6n+0,3mm x=0,8n+0,3mm...
Top