Elise Harmonie's latest activity

  • Elise Harmonie
    Elise Harmonie đã đăng chủ đề mới.
    Một vật dao động điều hòa với tần số 2 Hz. Trong một chu kì, khoảng thời gian để vật có độ lớn gia tốc không vượt quá 320 căn 3 cm/s^2 là 2/9 s. Lấy pi ^2 = 10. Biên độ dao động là: A: 4cm B:2cm C:6cm D:8cm
Top