Recent Content by thanhphuocphan

  1. thanhphuocphan

    L biến thiên Hệ số công suất của đoạn mạch AB khi $L = L_0$ bằng

    Đăt điện áp xoay chiều ổn đinh vào hai đầu đoạn mạch AB nối tiếp gồ điên trở thuần R, tụ điên C và cuộn cảm có độ tư cảm L thay đổi được. Khi điều chỉnh đến giá trị L = Lo thì điện áp hiệu dụng trên hai đầu cuộn cảm UL đat cưc đại là ULmax. Khi L = L1 hoặc L = L2 thì UL1 = UL2 = 0,9ULmax. Hê số...
Top