Recent Content by demodemodemo

  1. D

    Hỏi một tí về thuyết tương đối hẹp

    Mấy bạn ai rành thì cho mình hỏi xíu nha: Một êlectron chuyển động với tốc độ 0,8c (c là tốc độ ánh sáng). Sai số phần trăm do tính động năng theo công thức cổ điển so với tính theo thuyết tương đối hẹp là: A. 80% B. 80,8% C. 19.2% D. 130,2% Trong câu này, đối với công thức cổ điển, tức là...
  2. D

    Phần trăm sai số do tính động năng theo công thức cổ điển so với tính theo thuyết tương đối hẹp là:

    Cho mình hỏi xíu nha, nếu mà theo thuyết cổ điển thì khối lượng phải là bất biến, tức là m0 chứ, tức là động năng phải là 0.5m0*v^2 chứ, sao lại là 0.5*5/3*m0*v^2?
Top