Recent Content by mocha179

  1. mocha179

    Một vật dao động điều hòa mà 3 thời điểm liên tiếp t1,t2,t3 với t3-t1=3(t3-t2) li độ thỏa mãn...

    Bạn giải như này nè!! t3 - t1= T/2 Phi 31 = omega .(t3-t1) (1) Phi 32= omega(t3-t2) (2) Lấy (2) chia (1) => phi 31/ phi 32 =3 => phi 32=pi/3 => phi 21=2pi/3 =>phi 21/2 =pi/3 cos(pi/3) =6/A => A=12
Top