Recent Content by haphuongchn

  1. H

    R biến thiên Nhiệt lượng tỏa ra trên biến trở từ trong một đơn vị thời gian như thế nào?

    Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào đoạn mạch nối tiếp gồm biến trở R và tụ điện C. Tăng dần điện trở của biến trở từ giá trị rất nhỏ đến rất lớn thì nhiệt lượng tỏa ra trên biến trở trong một đơn bị thời gian sẽ như thế nào Giảm dần đến giá trị nhỏ nhất rồi tăng tăng dần đến giá trị lớn nhất rồi...
Top