Recent Content by Thanh:d

  1. T

    Tốc độ của electron trên quỹ đạo dừng thứ ba là

    Biết tốc độ của electron trên quỹ đạo dừng thứ hai của nguyên tử Hiđrô là 1,09 x 10^6m/s. Tốc độ của electron trên quỹ đạo dừng thứ ba là
Top