Recent Content by duvanan02

  1. duvanan02

    Thực hiện giao thoa sóng trên mặt nước với hai nguồn A và B giống nhau, cách nhau 20 cm. Bước...

    Thực hiện giao thoa sóng trên mặt nước với hai nguồn A và B giống nhau, cách nhau 20 cm. Bước sóng trên mặt nước là 6cm. Trên đoạn AB gọi I là điểm dao động với biên độ cực tiểu, M là điểm gần I nhất dao động với biên độ bằng nửa biên độ cực đại. Khoảng cách MI
Top