Recent Content by Minhhh

  1. Minhhh

    Hệ thấu kính-gương

    Cho hệ tkht và gương phẳng và vật sáng AB đặt trc tk -f=30 cm gương cách tk 50 cm tìm khoảng cách từ vật đến tk để ảnh cuối cùng của hệ là ảnh thật cách tk 90cm -f=20 cm thấu kính cách gương 30 cm tìm khoảng cách từ vật đến tk để ảnh cuối cùng của hệ là ảnh ảo -f=30 cm thấu kính cách gương 40...
Top