Recent Content by Đàm Trọng An

  1. Đ

    Xác định vị trí của điện tích

    A có thể giải thích rõ hơn được không. Phần b e chưa hiểu lắm
  2. Đ

    Xác định vị trí của điện tích

    1. Cho $q_1=4.10^{-9}(C) ; q_2= 10^{-9} (C)$. Khoảng cách $q_1,q_2$ là $L= 60cm$. Xác định a) Vị trí mà tại đó nếu đặt điện tích q thì hợp lúc điện tích tác dụng lên $q$ bằng 0. b) Xác định ví trí và giá trị q sao cho 3 điện tích cân bằng lực điện. 2. Cho $q_1=-4.10^{-9}(C) ; q_2=10^{-9} (C)$...
Top