• Một sóng cơ học lan truyền dọc theo một đường thẳng có phương truyền sóng từ nguồn O: Uo= Acos( 2pi/T. t + pi/2) (cm). Ở thời điểm t = 1/2 chụ kì, Một điểm M cách nguồn sóng bằng 1/3 bước sóng có độ dịch chuyển Um = 2 cm. Biên độ sóng A bằng?
  A. 4cm
  B. 2cm
  C. 4/căn 3 cm
  D. 2/căn 3 cm
  Giúp mình với
 • Đang tải…
 • Đang tải…
 • Đang tải…
Top