Recent Content by thutrang

  1. T

    Viết biểu thức cường độ dòng điện

    Bài toán Cho đoạn mạch gồm L và C ghép nối tiếp biết $L=\dfrac{1}{3\pi} (H)$, $C=\dfrac{10^4}{24\pi}$ .Tại thời điểm điện áp hai đầu đoạn mạch là $40\sqrt{2}$ thì $i=1A$. Viết biểu thức cường độ dòng điện
Top