Recent Content by kid123456789

  1. K

    Độ lớn vận tốc cực đại của vật là

    Một vật dao động điều hoà với chu kì T, biên độ A. Biết rằng trong một chu kì, khoảng thời gian mà vận tốc của vật có giá trị $-2\pi \sqrt{5} cm/s\leqslant v\leqslant 4\pi $ là T/2. Độ lớn vận tốc cựa đại của vật là: $5\pi $ $6\pi \sqrt{3}$ $6\pi$ $5\pi \sqrt{3}$
  2. K

    Vị trí điểm M cách O là trung điểm S1S2 một đoạn ngắn nhất dao động với biên độ 5a?

    Cho hai nguồn sóng kết hợp S1 và S2 có phương trình $u_{1}=u_{2}=2a\cos\left(2\pi ft\right)$, bước sóng $\lambda$ , khoảng cách $S_1 \ \text{S}_2=10\lambda =12 \ \text{cm}$. Nếu đặt nguồn S3 vào hệ trên với $u_{3}=a\cos\left(2\pi ft\right)$ trên đường trung trực $S_1 \ \text{S}_2$ sao cho tam...
Top