Recent Content by Khoa Huỳnh

  1. K

    Trong khoảng giữa M và N số điểm dđ ngược pha với O là

    Sóng truyền theo một đường thẳng từ nguồn O đến M và đến N là 36cm và 99 cm. Trong khoảng giữa M và N sôd điểm dđ ngược pha với O là 2 3 4 5
Top