Recent Content by nguyenvietduy

  1. nguyenvietduy

    Xoay tụ một góc là bao nhiêu?

    Cho tần số sóng mang là 800kHz. Khi dđ âm tần có tần sos 1000Hz thực hiện 1 dđ toàn phần thì dđ cao tần thực hiện được số dđ toàn phần là?
Top