Recent Content by Phương Khanh

  1. Phương Khanh

    Tính vận tốc của thuyền trong nước yên lặng và thời gian thuyền đi xuôi dòng, đi ngược dòng

    Một chiếc thuyền đi từ bến A đến bến B cách A 6km rồi trở lại A mất một thời gian tổng cộng là 2 giờ 30 phút. Biết vận tốc của nước đối với bờ sông là 1km/h, tính vận tốc của thuyền trong nước yên lặng và thời gian thuyền đi xuôi dòng, đi ngược dòng
Top