Recent Content by bingo

  1. B

    Tính chiều dài cột khí

  2. B

    Tính chiều dài cột khí

    HD lúc thẳng đứng áp suất trong ống có thể tích $V_1$ là $p_1$ =76+15=91cm. Khi đặt nằm ngang áp suất là $p_2$ =76cm; áp dụng đl B-M $\Rightarrow$ $V_2$
Top