Recent Content by XiangXiang

  1. XiangXiang

    Thực nghiệm giao thoa ánh sáng của một chùm nhiều ánh sáng đơn sắc

    Thực nghiệm giao thoa ánh sáng của một chùm nhiều ánh sáng đơn sắc bằng hai khe I-âng trong không khí thì tại vị trí vân tối thứ k của 1 bực xạ nào đó người ta thấy có N vân sáng. Nếu thí nghiệm thực hiện trong chất lỏng có chiết suất n = 2 thì tại vị trí vân tối thứ k của bức xạ sẽ có N vân...
Top