Recent Content by ntdattt

  1. ntdattt

    Công suất tiêu thụ cực đại của đoạn mạch là

    Đặt 1 hiệu điện thế $u = 200f\cos \left(\omega t + \phi \right)$ vào 2 đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp R = 100, C =$\dfrac{{10^{ - 4} }}{\pi }$ (F). Khi $f = f_1 $ thì Ur max. Khi $f = f_2 = \dfrac{{f_1 }}{{\sqrt 3 }}$ thì Uc max. Khi $f = f_3 $ thì công suất tiêu thụ...
  2. ntdattt

    Công suất mạch điện là

    Có ba dụng cụ gồm điện trở thuần, R = 30Ω cuộn cảm thuần L và tụ điện C. Đặt điện áp xoay chiều $u = U_0 \cos \left(wt + \phi \right)$ lần lượt vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm RL và RC khi đó cường độ dòng điện trong mạch $i_1 = 6\cos \left(wt + \dfrac{\pi }{7}\right)$ và...
Top