Recent Content by bluemaniac

  1. bluemaniac

    Năng lượng điện trường trong mạch thứ hai bằng

    Bạn giải thích công thức hộ mình được không???:-?
  2. bluemaniac

    Góc hợp bởi hai hướng di chuyển của máy thu âm A, B

    1 nguồn điểm O phát sóng âm có công suất không đổi trong môi trường âm xem như đẳng hướng và không hấp thụ âm. Ban đầu hai máy thu âm A, B ở cùng 1 vị trí khác O thu được cùng một mức cường độ âm là 90 dB. Sau đó dịch chuyển theo hai hướng khác nhau và mức cường độ âm lớn nhất mà A, B có thể thu...
Top