Recent Content by James2k

  1. James2k

    Vật lí 11

    Ba điện tích điểm q1=2.10^-18C nằm tại A; q2=4.10^-8C nằm tại B và q3 nằm tại C. Hệ thống nằm cân bằng trong không khí. Khoảng cách AB là 1cm. Xác định điện tích q3 và khoảng cách BC. "Mọi người giải giúp nhé"
Top